จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ 700ลิตร) จำนวน 1 รายการ

จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ 700ลิตร) จำนวน 1 รายการ
จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ 700ลิตร) จำนวน 1 รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลแม่ทา
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลแม่ทา ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้