ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา
จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลแม่ทา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอประกาศบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00น. ณ โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559
ตั้งแต่เวลา 8.30น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริการงานทั่วไปโรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30น. ถึง 16.30 น.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-976000 ต่อ 138 ในวัน และเวลาราชการ