โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ กลุ่มเด็ก WBC
วันพยาบาลสากล โรงพยาบาลแม่ทา
โรงพยาบาลแม่ทา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลลำพูน