โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ กลุ่มเด็ก WBC

เป้าหมาย : ผู้ปกครองเด็กที่มารับวัคซีนในคลินิก WBC จำนวน 537 คน
วัตถุประสงค์
1. เด็กอายุ 0-3 ปี ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีได้รับการตรวจช่องปาก
ผลลัพธ์ เด็กอายุ 0-3 ปี ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีได้รับการตรวจช่องปากทุกคน
2. พ่อแม่ ผู้เลี่ยงดูเด็กได้รับคำแนะนำ สาธิต ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ผลลัพธ์ พ่อแม่ ผู้เลี่ยงดูเด็กได้รับคำแนะนำ สาธิต ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
3.เพื่อให้เด็กอายุ 9-12 เดือน ได้รับการฝึกแปรงฟัน
ผลลัพธ์ เด็กอายุ 9-12 เดือน ได้รับการฝึกแปรงฟันทุกคน

สรุปผลผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ได้รับสื่อทันตสุขซึกษา : จำนวน 537 คน เนื่องจากงบประมาณจำกัดในการแจกสื่อทางทันตสุขศึกษา จึงแจกสื่อแปรงฟันและยาสีฟัน รวม 300 ชุด และถุงนิ้วผ้า 150 อัน