ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

งานบริการแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่ทา

ให้บริการตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอรับการตรวจสุขภาพ / ทำประกันสุขภาพ
กรณีเป็นแรงงานทั่วไป (สัญชาติ  พม่า ลาว กัมพูชา)
         1. ตามไฟล์ที่ส่ง ให้ติดต่อยื่นเอกสาร นัดคิวตรวจสุขภาพ  ได้ที่ ชั้น 2 งานประกันสุขภาพ รพ.แม่ทา                                                   

       ในวัน-เวลาทำการ  วันจันทร์ –ศุกร์  08.30 – 16.30 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  053-976019 ต่อ 163   หรือ 099-2383222

สิทธิประโยชน์ในการรับบริการ  
1.การตรวจ วินิจฉัย  การบำบัดรักษา  การคลอดบุตร
2.การฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุดการรักษาตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลป์
3.การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าถอนฟันคุด) การอุดฟัน  การขูดหินปูน
4.อาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
5.ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
6.การให้วัคซีนขั้นพื้นฐาน (เด็กอายุ 0-15  ปี)
7.การให้ยาต้านไวรัสเอดส์  (ARV)
8.การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน  และควบคุมโรค

สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง ในการรับบริการ
1.โรคจิต
2.การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
3.ผู้ประสบภัยจากรถที่สามารถใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
4.การรักษาภาวะมีบุตรยาก
5.การผสมเทียม
6.การผ่าตัดแปลงเพศ
7.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
8.การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นและไม่ใช่ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

Powered by MakeWebEasy.com