วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลแม่ทา

วิสัยทัศน์ (vision)
โรงพยาบาลชุมชนที่ให้การดูแลรักษาอย่างที่ได้มาตรฐาน ด้วยระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพยั่งยืน


พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาระบบการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
 

ค่านิยม (values)
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com