โครงการ ITA โรงพยาบาลแม่ทา

 ตัวชี้วัดที่ 1 (EB1-EB4)การจัดซื้อ/ จัดจ้าง
 ตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4 (EB5-EB12)

การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลัก)/ การเปิดเผยข้อมูล/

การดำเนินตามภารกิจ

 ตัวชี้วัดที่ 5 (EB13 - EB14) การปฏิบัติงานตามหน้าที่ / การบริหารงานบุคคล 

ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 ตัวชี้วัดที่ 6 (EB15)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 ตัวชี้วัดที่ 7 (EB16)การจัดการข้อร้องเรียน
 ตัวชี้วัดที่ 8 (EB17)การรับสินบน
 ตัวชี้วัดที่ 9 (EB18-EB19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต/ โรงพยาบาลคุณธรรม
 ตัวชี้วัดที่ 10 ,11 (EB20-EB24)การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ตัวชี้วัดที่ 12 (EB25-EB26)มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 

Powered by MakeWebEasy.com