EB13-2564

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและขออนุญาตเผยแพร่

2. กรอบแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา

2.2 มติคณะรัรมนตรีเรื่องการเบิกจ่ายยาตามสิทธิรักษาข้าราชการ พ.ศ.2560

2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินประเด็นเงิน และทรัพย์สินบริจาค 2563

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตแก้ไขการทำผิดวินัยการใช้รถ ค่าตอบแทนฯ กระทรวงสาธารรสุขฯ

2.6 บันทึก แนวทางการรับของแถม ว 4537 ลว 11 ตุลาคม 2563

2.7 มาตราการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

  

Powered by MakeWebEasy.com