EB2-2564

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.5 กฏหมายที่เกี่ยงข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 

 
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 
 

7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

12. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะPowered by MakeWebEasy.com