EB4/2564

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   1.1 บันทึกข้อความรายงานแผนการจัดซื้อฯ
   1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
   1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 2564
   1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
   1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1
1.  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
ไตรมาสที่ 2
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

3.  แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 3
1.  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

3. แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4
1.  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

3. แบบฟอร์มเผยแพร่

 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ จนท.รับทราบ
3.1.2 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
3.1.3 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 

3.1.4 วงเงินเกิน 100,000

3.2 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่
3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่1

3.3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่2

3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Powered by MakeWebEasy.com