EB5-2564

ไตรมาสที่ 1

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
Powered by MakeWebEasy.com