EB8-2564

1. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

2. ขออนุญาตนำประกาศ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

    2.1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)

    2.2 บันทึกข้อความประกาศผลการประเมิน (ลูกจ้างประจำ) รอบที่ 1  พ.ศ. 2564

    2.3 ประกาศผลการประเมืนดีเด่นดีมาก สสจ.ลำพูน (รอบที1.2564)

          2.3.1 หนังสือแจ้งเวียน

          2.3.2 กรอบแนวทาง

          2.3.3 บันทึกผู้บริหารรับทราบ

          2.3.4 ประกาศ

3. ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงนอยู่ในระดับดีเด่น

4. ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงนอยู่ในระดับดีเด่น

5. การประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

Powered by MakeWebEasy.com